Politieke vragen inzake Centric

      Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen inzake Centric

Inleiding:
Het afgelopen half jaar is er veel informatie naar buiten gekomen over het IT-dienstverleningsbedrijf Centric. Het bedrijf komt regelmatig in het nieuws vanwege rechtszaken met voormalig werknemers, het opstappen van maar liefst 9 bestuurders in 2019, frauduleuze mails die verstuurd worden en dreigementen aan de media.

Naar aanleiding van de recente nieuwsberichten, is onze fractie zich gaan verdiepen in de diensten van Centric. Centric verleent namelijk administratieve diensten aan 80% van de Nederlandse gemeenten. Nadat wij navraag hebben gedaan bij de griffie, bleek dat Hollands Kroon maar liefst 19 applicaties van Centric afneemt. Hieronder vallen bijvoorbeeld leerplichtadministratie, WOZ-waarde registratie, persoonsinformatie van burgers en enkele applicaties voor administratie in het Sociaal Domein.

Uit antwoord op onze losse vragen bleek dat u op de hoogte bent van de situatie rondom Centric, en deze in de gaten houdt. Ook antwoordde u dat Centric 80-85% van de administratie met Centric-apparatuur uitgevoerd wordt. Aan de hand hiervan heeft onze fractie aanvullende vragen.

Geachte fractie,

Op 8 april 2020 heeft u politieke vragen (nummer PV-2014) gesteld over Dienstverleningsovereenkomst HK en Centric. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen daarbij merken we op dat we het volste vertrouwen hebben in onze eigen ICTinfrastructuur. De veiligheid en bescherming zijn op orde. We hebben ook een goede relatie met Centric en als er zaken niet goed lopen, verhelpen we die zo snel mogelijk.

Reactie

 1. Bij hoeveel procent van de applicaties die Centric levert, heeft het bedrijf (tijdelijk) toegang tot gevoelige informatie van burgers?Het percentage is niet aan te geven. Bij de applicaties die wij in gebruik hebben van Centric  wordt gewerkt met informatie van inwoners. In een verwerkersovereenkomst met Centric is de privacy gewaarborgd.
 2. Vindt u het een gezonde situatie dat een bedrijf als Centric, dat zo negatief in het nieuws gebracht wordt omtrent fraude en nepotisme, betrokken is bij zo’n groot percentage van de gemeentelijke administratieve taken? Zo ja, waarom?

  Zolang de dienstverlening die wij afnemen van Centric geen nadelige gevolgen ondervindt en de continuïteit, beschikbaarheid en beveiliging geborgd is, hebben wij over de berichtgeving in het nieuws geen oordeel. Al jaren, zelfs voor het ontstaan van Hollands Kroon, levert Centric betrouwbare applicaties. Natuurlijk houden we de situatie nauwlettend in de gaten en ondernemen we actie als dat noodzakelijk is.

 3. Deelt het college de mening van onze fractie dat deze drie pijlers sterk onder druk komen te staan, nu Centric verwikkeld is in verschillende rechtszaken en verliesgevend is? Zo nee, waarom niet?Zie antwoord vraag 2
 4. Wat voor comparatief voordeel biedt het afnemen van diensten van Centric, ten opzichte van andere aanbieders?Dat is op dit moment niet inzichtelijk en ook niet inzichtelijk te krijgen. Vergelijken van
  leveranciers wordt slechts inzichtelijk bij opnieuw aanbesteden en hercontracteren, hiermee zijn we gestart in 2020. Overigens niet door de huidige berichtgeving maar omdat onze contracten gaan verlopen.
 5. Heeft het college een plan B, voor wanneer Centric plotseling de taken neerlegt, applicaties niet meer kan aanbieden of er een veiligheidsrisico optreedt als gevolg van beveiligingsproblemen? Zo ja, wat is het plan?Nogmaals wij verwachten niet en hebben geen aanleiding om te denken dat Centric zijn taken neerlegt als leverancier. Als Centric wel zijn taak neerlegt dan worden producten en diensten betrokken bij andere leveranciers en wordt er een migratieplan en exit-strategie tot uitvoering gebracht.
 6. Bent u bekend met andere gemeentes die de overeenkomst met Centric hebben beëindigd? Zo ja, wat waren de overwegingen van deze gemeenten?Nee, wij zijn niet bekend met gemeenten die de overeenkomst om deze reden hebben
  beëindigd.

  Met vriendelijke groet,

  T.J.M. Groot
  wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en financiën