Vragen over Camping op Zandburen

      Reacties uitgeschakeld voor Vragen over Camping op Zandburen

Geachte leden van het college,

Kort geleden is het onze fractie ter ore gekomen dat op Zandburen 16 te Hippolytushoef, waar hiervoor een manege heeft gehuisvest, ontwikkelingen gaande zijn om op dit perceel een camping uit te baten. Hierover heeft onze fractie enige vragen.

1. Is er een bestemmingsplanwijziging vereist om dit plan uit te kunnen voeren?
Voor het realiseren van een camping op de bestemming ‘recreatie – manege’ kan worden volstaan met een reguliere omgevingsvergunning. De afwijking van het vigerende bestemmingsplan is mogelijk met een ‘kruimelgeval’ op grond van artikel 4 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht.

2. Om hoe veel campingplaatsen gaat het?
De camping zal in 30 plaatsen voorzien.

3. Voor het uitbaten van een camping wordt er ook vaak een horecavergunning aangevraagd, teneinde hier een bar/restaurant bij te bouwen. Is er al een horecavergunning aangevraagd? Zo ja, is deze ook al afgegeven?
Er is (nog) geen aanvraag op grond van de drank- en horecawet ingediend.

4. Voorziet het college planschade aan omliggende percelen als er een camping gehuisvest wordt op deze locatie?
Er is een planschadeovereenkomst tussen de initiatiefnemers en de gemeente gesloten.

5. Enkele bezorgde buurtbewoners hebben in september 2019 een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend met betrekking tot de beoogde camping. Zij geven aan hier geen reactie op gehad te hebben. Klopt dit? Zo ja, waarom is hier niet op gereageerd?
Het indienen van bezwaar is mogelijk wanneer een besluit is genomen niet eerder. Hierover zijn de bezwaarmakers geïnformeerd.

6. Sommige buren met een aangrenzend perceel hebben een brief gehad over de plannen van de camping. Sommige buren met aangrenzend perceel niet. Waarom is er voor gekozen om niet álle aangrenzende percelen in te lichten?
De vergunning is van rechtswege verleend omdat de behandeltermijn was verlopen. Er is voor gekozen om omwonenden hierover te informeren en daarbij aan te geven welke mogelijkheden er zijn voor het maken van bezwaar. Er is hierbij gekeken naar de erven die direct grenzen aan, of aan de overzijde van de straat liggen van Zandburen 16. Daarnaast is het besluit gepubliceerd  zoals dat bij iedere verleende vergunning gebeurd. Iedereen heeft de mogelijkheid bezwaar te maken.

7. Achter de camping liggen een drietal percelen. Wat is de bestemming deze percelen? Ter verduidelijking hebben we een klein kaartje bijgesloten van het kadaster.
De omliggende percelen hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijk’.

Wij vernemen graag de antwoorden van het college.

Met vriendelijke groet,
De fractie van OHK