OHK stelt politieke vragen over de Jeugdzorg

      Reacties uitgeschakeld voor OHK stelt politieke vragen over de Jeugdzorg

Naar aanleiding van eerder gestelde vragen en regelmatige berichtgeving in de media, hebben wij enkele vragen over de aanbesteding, doelstellingen en uitvoering van de Jeugdzorgplus in onze regio.

1. Contractverlenging van Jeugdzorgplus is een collegetaak van de betrokken 18 gemeenten. Wat is de procedure wanneer er kritiek is vanuit de raad op de uitvoering van de Jeugdzorgplus? Hoe kan de raad invloed uitoefenen?

In de beantwoording op een aantal vragen van de afgelopen periode over de kwaliteit van zorg verwijst u (en de colleges van andere gemeenten) naar het inspectierapport van de Gezondheidszorg en Jeugd. Zij zien geen reden tot zorgen. Helaas wordt dit door verschillende gemeenteraadsleden uit de betrokken gemeenten anders gezien. Tevens leeft er veel bezorgdheid onder de inwoners van de betrokken gemeenten.

2. Hoe gaat het college om met deze zorgen? Hoe gaat u deze wegnemen?

3. Kan het college beloven dat de raad middels een beeldvormende vergadering betrokken wordt bij visievorming en kaderstelling m.b.t. toekomstige aanbestedingen jeugdhulp?

4. Zo ja, zou u kunnen garanderen dat deze vergadering plaats zal vinden vóór de eerstvolgende contractverlenging van Horizon?

5. Functioneert Antonius tevens als afkickkliniek voor verslaafde jongeren? Zo nee, hoe verloopt he traject wanneer een verslaafde jongere een machtiging tot opname heeft gekregen?

In beantwoording van eerdere vragen trekt het college haar handen graag af van de uitingen van Horizon in de media. Echter zijn de gemeenten in de regio de opdrachtgever van Horizon, en uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgtaken gedelegeerd vanuit het rijk.

6. Is het college het met ons eens dat uitlatingen van Horizon in de media ook negatief afstralen op onze gemeente?

In eerdere beantwoording geeft het college ook aan niet te beschikken over informatie over weggelopen en spoorloze kinderen. In eerdere beantwoording wordt gesteld dat dit een taak is van Horizon en politie, maar het lijkt ons logisch dat de gemeente waaruit de vermiste jongere komt hier ook in betrokken wordt.

7. Waarom zit het college hier niet bovenop?

8. Fase 2 jeugdzorg moet medio januari 2021 gereed zijn. In eerdere beantwoording van vragen is al aangegeven hoe die zorg eruit moet komen te zien. Hoe werd fase 2 tot nu toe geregeld, en hoe veel aanbieders waren hierbij betrokken?

9. Welke tarieven werden hierbij gehanteerd, en waren deze marktconform?

10. Incluzio Hollands Kroon is door onze gemeente gemandateerd om de taken uit de jeugdwet uit te voeren. Is Incluzio Hollands Kroon op eniger wijze verbonden aan één van de entiteiten die gelieerd zijn aan Horizon of Ihub?

Gemeenten bekostigen Jeugdzorgplus op basis van de gesloten machtiging. Fase 2 is een meer open opname, waarin de jeugdige meer vrijheid krijgt maar wel gemonitord wordt.
In Noord-Holland is er geen basis voor financiering van fase 2. Toch is er al een en ander gerealiseerd op het terrein van Antonius in Bakkum.

11. Waarmee is dit gefinancierd?

12. Heeft het college reeds aangedrongen bij de provincie op subsidie voor realisering van fase 2 jeugdzorg? Zo nee, waarom niet?

Om niet plaatsbare kinderen (10-15% van het totaal) te kunnen plaatsen in onze regio, wordt de locatie Antonius gevraagd om een plan van aanpak, inclusief financiële consequenties, aan te bieden aan de gemeenten om extra voorzieningen te kunnen treffen om deze kinderen toch te kunnen plaatsen.

13. Een nobel streven, maar komt hiermee niet de kleinschaligheid in gedrang die als eis werd gesteld in de aanbesteding van Jeugdzorgplus? Zo nee, wat is de definitie van kleinschalig dan volgens het college?

14. Is onze begroting Jeugdzorgplus gebaseerd op de aanbesteding? Zo nee, waarom niet?

Doordat er geen basisvergoeding wordt geboden aan Horizon voor de bedden bij Antonius, ontstaat er een aanzienlijk bedrijfseconomisch belang bij Horizon om de bedden te vullen.

15. Vindt het college deze situatie verenigbaar met de doelstelling om een afname van de instroom te realiseren? Zo ja, waarom?