Verantwoording fractiebudget 2018

      Reacties uitgeschakeld voor Verantwoording fractiebudget 2018

Alle raadsfracties in Hollands Kroon ontvangen jaarlijks een vergoeding voor de kosten. Deze bedraagt € 1500,00 per jaar. Het geld wat resteert na afloop van het boekjaar wordt terugbetaald aan de gemeente. De fractie is natuurlijk verplicht om verantwoording af te leggen. Dit gebeurt conform artikel 10 van de hierover opgestelde verordening.

Het jaar 2018 was voor Onafhankelijk Hollands Kroon een overgangsjaar. Van de eenmansfractie Wittink in januari werd het in maart Onafhankelijk Hollands Kroon. Een nieuwe partij met alles wat daarbij komt kijken. En dat is ook deels terug te zien in de verantwoording. Hieronder is de verantwoording van het budget uiteengezet. Mochten er nog vragen zijn kunt u die stellen aan de fractievoorzitter (alexanderbugel@hollandskroon.nl).

Artikel 10 Verantwoording

1. Elke fractie legt binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Dat gebeurt door het openbaar maken van een jaarverslag via de voor de fractie geëigende communicatiekanalen.

2. Elke fractie dient het jaarverslag en de onderliggende originele betalingsbewijzen zeven jaar te bewaren. Bij het opheffen van politieke fracties kunnen deze stukken bij de griffie ter archivering worden aangeboden.

3. Het bedrag dat de fracties niet hebben gebruikt in het betreffende kalenderjaar wordt teruggestort binnen 2 maanden nadat het kalenderjaar is geëindigd.

4. Onduidelijkheden over verantwoordingen worden voorgelegd aan het presidium.