Stellingen

In de verkiezingsperiode wordt de lijsttrekkers van de politieke partijen het hemd van het lijf gevraagd. Vragenlijst hier, interview daar en dan nog de stellingen. In totaal staat de teller inmiddels op een kleine 40 stellingen. Stellingen zijn soms lastig te beantwoorden als de vraagstelling breed is. Maar ze geven wel een goed beeld van de gedachten en de richting binnen de partij. O.H.K. heeft alle stellingen beantwoordt met ons belangrijkste wapen: GBV
(Gezond Boeren Verstand). Want dat is waar naar ons idee een groot gebrek aan is in de huidige politiek.

Om een indruk te geven van de stellingen hebben we hieronder enkele reeds gepubliceerde stellingen neergezet.

Stelling van de Schager Courant:

‘Iedere gemeente in de Noordkop moet minimaal drie grote ‘Polenhotels’ (minimaal driehonderd slaapplaatsen) toestaan om het tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten het hoofd te kunnen bieden.’

Eens,
in eerste instantie moet duidelijk inzichtelijk worden gemaakt of er een tekort aan slaapplaatsen is. Als dit het geval is dan is gecentraliseerde opvang, zoals bijvoorbeeld op de Stek in Wieringerwerf, de beste optie. Dit geniet voor O.H.K. de voorkeur in plaats van woonunits bij de agrariërs op het erf. Centrale opvang betekend centrale zorg en toezichtmogelijkheden. En dus een stuk kwaliteit. Iets wat in het huidige beleid niet is gegarandeerd.

Stelling 2 van de CTR Hollands Kroon:

‘De plaatselijke overheid doet erg zijn best voor de lokale ondernemers’

Oneens,
aan de intenties van de gemeente Hollands Kroon om ondernemers goed te ondersteunen twijfelen wij niet. Het is de uitvoering waar het aan schort. De rechtszaken die lopen tegen bijvoorbeeld Camping Land uit Zee, Bakker Veegservice en Luyt geven hierin een duidelijk signaal. Het gegeven dat twee van deze ondernemers geen aanbestedingen meer mochten ontvangen van de gemeente Hollands Kroon vanwege de rechtszaken is ronduit verwerpelijk.
Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in de dorpen. O.H.K. streeft ten aanzien van ondernemers naar minder regels en betere dienstverlening. Bij inkopen en aanbestedingen moeten de effecten van het sociale en lokale karakter sterker worden meegewogen. O.H.K. steunt de lokale ondernemers en daarmee de lokale economie!

Stelling van de Schager Courant:

‘Zonneparken op weilanden moeten overal kunnen’

Oneens,
Zonne-energie is een bron die OHK toejuicht. In willekeurige plaatsing van grote klusters zonnepanelen in Hollands Kroon voorzien wij enkele problemen. Daar zitten technisch gezien nog de nodige haken en ogen aan. Klusteren rondom de windmolens van bijvoorbeeld het Windpark Wieringermeer zou daarin een oplossing kunnen bieden.  Dan kan de stroom worden toegevoegd aan het via de nieuwe infrastructuur die voor het windmolenpark aangelegd.

Stelling 1 van de CTR Hollands Kroon:

‘Om sportaccommodaties in stand te houden, is verhoging van lokale heffingen (OZB) met meer dan de inflatiecorrectie aanvaardbaar.’

Oneens,
Allereerst is de stelling erg algemeen geformuleerd. O.H.K. zou eerst willen onderzoeken waarom er binnen het huidige budget geen ruimte is om de sportaccommodaties in stand te houden. Zijn alle kosten die bij de gemeentelijke sportaccommodaties worden opgevoerd wel realistisch? Kunnen we niet veel efficiënter omgaan met de sportaccommodaties en de manier waarop ze worden bestierd? Als hier duidelijke antwoorden op zijn en de noodzaak om bij te springen is aanwezig, dan is extra ondersteuning natuurlijk bespreekbaar. Voor O.H.K. is het van belang dat  de voorzieningen in Hollands Kroon behouden blijven. Het voorzieningenniveau bepaald immers ook de leefbaarheid van een gemeente. En de leefbaarheid binnen Hollands Kroon staat voor ons voorop!

Stelling van de Schager Courant:

‘Er moet meer ruimte komen voor woningbouw op het platteland bij sloop van leegstaande agrarische bebouwing’

Oneens,
De stelling suggereert dat er woonclusters kunnen ontstaan op het platteland als er agrarische bebouwing wordt gesloopt. Woningbouw in de bestaande woonkernen geniet hier de voorkeur van OHK. Een gesloopte boerderij vervangen door een nieuwe boerderij of huis lijkt ons geen probleem. Mits het in de omgeving past. Het platteland staat al op vele punten onder druk, laten we er zorg voor dragen dat de kernwaarden van openheid en schoonheid behouden blijven.