Verkiezingsprogramma


Hieronder vindt u het 10-punten programma van O.H.K.. Naar ons idee is er veel mis binnen de gemeente Hollands Kroon. Er moeten veel zaken beter en anders geregeld worden. Om dat allemaal te verwerken in een verkiezingsprogramma zou een lijvig document opleveren, met als gevolg een onleesbaar document. Daarom heeft O.H.K. gekozen voor een 10-punten plan. Deze punten zijn in willekeurige volgorde geplaatst en geven een duidelijk beeld van de koers die we voor ogen hebben. Elk punt is voorzien van een korte toelichting.

 

Het 10-punten plan:
1.      Commissie vergaderingen terug
2.      Burgers Centraal
3.      Behoud voorzieningen in alle kernen
4.      Onafhankelijk!
5.      Praat van de straat in de raad
6.      Stimulering lokale ondernemers
7.      Toerisme vanuit de ondernemers
8.      Meer controle politiek (uitgaven en ambtelijk apparaat)
9.      Huisvesting
10.    Zorg en welzijn

 

Toelichtingen:

1.            Commissie vergaderingen
O.H.K. wil het vergaderstelsel van Hollands Kroon aanpassen. Het huidige vergadermodel geeft te weinig mogelijkheden om diep op de materie in te gaan. Tevens is de interactie met de burgers te beperkt. O.H.K. wil een commissiestructuur (Commissie Samenlevingszaken, Commissie Bestuur en Financiën en Commissie Grondgebiedszaken), met daarbij een maandelijkse raadsvergadering.
Een vergadermodel met commissiestructuur zal zorgen voor extra controle op het bestuur, zal transparantie bieden en zorgt voor een betere communicatie met de burgers. Dit weegt ruimschoots op tegen de eventuele extra kosten.2.            Burgers centraal
Hollands Kroon heeft zijn hoofd verloren in vernieuwing. De ambitie was om de slimste gemeente van Nederland te zijn. Sinds de fusie is er afbraak gedaan aan de kwaliteit van service richting de burgers. Dit moet veranderen vindt O.H.K.. De ambtenaren zijn in dienst van de burgers en niet andersom. O.H.K. zal het voortouw nemen in de verandering van dit proces.

Onze visie:
De inwoners staan centraal in onze gemeente. Als gemeentebestuur kennen, horen en betrekken we de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Plannen worden gemaakt in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. De komende vier jaar wil O.H.K. meer gebruik maken van de kennis en expertise van inwoners en expertgroepen om tot de juiste besluitvorming te komen.

 


3.            Behoud voorzieningen in alle kernen (alle kernen zijn belangrijk)
O.H.K. zal zich inzetten voor leefbare en vitale dorpen. Daarbij moet onder andere worden gekeken naar de sociale huurwoningen. Tevens moet, waar nodig,  het voorzieningen niveau worden verbeterd. Dit is niet alleen van belang voor de inwoners, maar ook uit toeristisch oogpunt.  Het zal neerkomen op maatwerk voor elk dorp. De belangen van de diverse dorpen en hun inwoners moeten in een goede balans worden gebracht. Uitgangspunt van O.H.K. is respect en behoud van het karakter en de identiteit van de verschillende kernen.

Hierin is volgens O.H.K. ruimte voor een loketfunctie voor de inwoners. Ondanks de digitale ambities die Hollands Kroon nastreeft is een laagdrempelige loketfunctie van belang. O.H.K. maakt zich sterk voor een ‘rijdend loket’ dat op vaste dagen en tijden in de grote kernen, waar voorheen een gemeentehuis was gevestigd, zal staan. Wat O.H.K. betreft zal deze functie worden behouden tot is gebleken dat deze niet meer nodig is.

 


4.            Onafhankelijk!
Onafhankelijk Hollands Kroon is hier in heel duidelijk! Wij zijn een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. O.H.K. bedrijft de politiek op een praktische manier: lokale problemen moet je lokaal laten oplossen door mensen die lokaal bekend zijn.

 


5.            Praat van de straat in de raad
O.H.K. legt graag haar oor te luister bij de inwoners. Contacten met inwoners, belangenorganisaties, dorpsverenigingen, verenigingen en ondernemers zijn bij onze manier van politiek bedrijven essentieel. Op die manier kunnen wensen – en huidige en toekomstige knelpunten – in de samenleving tijdig worden gesignaleerd. O.H.K. streeft er naar dat het verenigingsleven wordt versterkt en vrijwilligerswerk wordt bevorderd, waardoor de leefbaarheid en veiligheid van de lokale samenleving kunnen worden vergroot. Dit overigens zonder overal de term burgerparticipatie op te plakken. Het belangrijkste is dat wij tussen de mensen willen staan, ze in de ogen willen kijken, om dan pas een beslissing te nemen.

 


6.            Stimulering lokale ondernemers

Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in de dorpen. De gemeente creëert randvoorwaarden om de noodzakelijke economische continuïteit te waarborgen, groei te bevorderen en bedrijven te ondersteunen. Op dit punt is nog een grote inhaalslag te maken. O.H.K. streeft ten aanzien van ondernemers naar minder regels en een veel betere dienstverlening. Bij inkopen en aanbestedingen moeten de effecten van het sociale en lokale karakter sterker worden meegewogen. O.H.K. steunt de lokale ondernemers en daarmee de lokale economie!

 


7.            Toerisme vanuit de ondernemers
O.H.K. is van mening dat de ontwikkeling van toerisme thuishoort bij ondernemers. Door dit in handen te stellen van ondernemers zal er ten aller tijden gekeken worden naar haalbaarheid van initiatieven. Hierdoor wordt de continuïteit beter gewaarborgd. De ontwikkeling van toerisme, waar de afgelopen jaren in is geïnvesteerd door Hollands Kroon, draagt er weinig tot niets aan bij om de gemeente toeristisch op de kaart te zetten. Initiatieven van lokale ondernemers daarentegen trekken grote groepen toeristen. Daarom acht O.H.K. het van belang dat men de initiatieven legt bij diegene die ze uit moet en wil voeren. Waar nodig vindt O.H.K. dat de gemeente een faciliterende rol kan vervullen.

 


8.            Meer controle politiek (uitgaven en ambtelijk apparaat)
Slechte afspraken, slechte controle en een slechte communicatie hebben de afgelopen raadsperiode geleidt tot een miljoenen verlies. Het kostte twee wethouders en twee top ambtenaren de kop, met ook daar de nodige compensatieregelingen. O.H.K. vindt dat men zo niet om kan gaan met gemeenschapsgeld. Wij streven naar een open bestuursstijl, waarbij weer gebouwd wordt aan het vertrouwen van de inwoners. Waar wethouders op zorgvuldige wijze worden geselecteerd met oog voor kwaliteit. Ook de cultuur en de structuur binnen de gemeentelijke organisatie wil O.H.K. kritisch bekijken. Voor O.H.K. is duidelijk dat de gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen, kaders bepaalt en het proces controleert. Dat betekend meer verantwoording van het gemeentelijk apparaat richting de raad, en waar nodig externe financiële controle.

 


9.            Huisvesting
Voor O.H.K. is huisvesting van de inwoners van Hollands Kroon een zorg. De kwaliteit van wonen is iets wat voorop staat. De huizenmarkt lijkt weer wat in beweging te komen maar van doorstroming is helaas nog geen sprake. Om dit te verbeteren zullen hier enkele praktische stappen in genomen moeten worden in overleg met de drie woningcorporaties in Hollands Kroon. Doorstroming is hierin het toverwoord. O.H.K. wil in overleg met de wooncorporaties, om te komen tot de bouw van een goede mix van betaalbare sociale huur- en koopwoningen. Daardoor wordt het voor jongeren mogelijk om een toekomst in Hollands Kroon op te bouwen.

 


10.          Zorg en welzijn
Zorg en welzijn verdient wat O.H.K. betreft onze constante aandacht. Langer zelfstandig blijven wonen met externe hulp wordt steeds meer gestimuleerd. Dit vraagt wel om meer maatwerk voor wat betreft de hulp aan de senioren en gehandicapten. Op dit punt is nog de nodige winst te behalen. Op het gebied van koppeling tussen professionele zorg met ondersteuning van de familieleden (mantelzorg) kan nog veel worden verbeterd. O.H.K. vindt dat de kwaliteit van zorg voor de groepen die er van afhankelijk zijn van goede kwaliteit moet zijn.