Vragen aan en antwoorden van het college over plannen Harmonie in Hippolytushoef

      Reacties uitgeschakeld voor Vragen aan en antwoorden van het college over plannen Harmonie in Hippolytushoef

Geacht college,

Onze fractieleden van Wieringen ontvangen veel vragen uit de lokale gemeenschap in Hippolytushoef, waaruit ongerustheid blijkt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Zeker nu aan de Rijksweg het principeverzoek positief is uitgevallen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de huisvesting van 308 arbeidsmigranten zorgen de ontwikkelingen in het centrum van het dorp bij café De Harmonie voor onrust.

Daarom stelt de fractie va OHK u de volgende vragen:

In hoeverre is het college op de hoogte betreffende een aanvraag voor de  huisvesting van  120 arbeidsmigranten in het voormalig café De Harmonie, Kerkplein 1 in Hippolytushoef nadat dit pand in februari is verkocht?

Antwoord:
Op 24 januari 2020 is er een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ingediend om het pand te verbouwen ten behoeve van logies. Hierbij wordt niet expliciet aangegeven dat het om logies van tijdelijke werknemers gaat. Voordat de aanvraag was ingediend had het college geen kennis van deze aanvraag.

Heeft de nieuwe eigenaar geïnformeerd naar de mogelijkheden? Of zijn überhaupt al
contacten geweest? Zo ja zijn er afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar?

Antwoord:
De nieuwe eigenaar heeft niet geïnformeerd naar de mogelijkheden. De mogelijkheden zijn te vinden in de bestemmingsplannen of het beleid tijdelijke werknemers. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag heeft het logies adviesteam op 9 maart een gesprek gehad met de eigenaar. Met de eigenaar is afgesproken dat de ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt ingetrokken en de eigenaar hierna in overleg gaat met de omwonenden. Vanaf hier worden er nieuwe plannen ontwikkeld.

Gelden voor deze aanvraag dezelfde kaders zoals deze in oktober door de gemeenteraad zijn aangenomen? Zo nee, welke regelgeving is dan hierop van toepassing?

Antwoord:
De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt in eerste instantie getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een horecabedrijf met logies.

Als het plan niet past binnen de horecabestemming, vallen we pas terug op de kaders zoals deze door de gemeenteraad in oktober zijn vastgesteld.  Deze kaders gelden alleen als er sprake is van strijdig gebruik ten behoeve van logiesfunctie voor tijdelijke werknemers.

Hoe kijkt het college aan tegen grootschalige huisvesting in een dorpskern?

Antwoord:
Uit de kaders, zoals door de gemeenteraad in oktober is aangenomen, past grootschalige huisvesting niet binnen de kernen. Grootschalige logiesaccommodaties dienen op of aansluitend aan industrieterreinen te worden gevestigd.

Met vriendelijke groet,

Henk-Jan Wittink
Raadslid Onafhankelijk Hollands Kroon