Antwoorden van het college op de vragen over de verkeersveiligheid in Westerland

      Reacties uitgeschakeld voor Antwoorden van het college op de vragen over de verkeersveiligheid in Westerland

Door het drukke verkeer door het dorp Westerland is de verkeersveiligheid van de inwoners al enkele jaren in het geding. Het college heeft hierover al meerder malen contact gehad met de inwoners. Het betreft dan vooral de Koningsweg en Poelweg waar de focus op is gelegd de afgelopen jaren. Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn verschillende maatregelen getroffen.

Situatie Koningsweg

Afgelopen weken zijn er nieuwe wegversmallingen aangelegd op de Verbindingsweg in Westerland en deze week zijn op de Koningsweg dezelfde versmallingen geplaatst. Onze fractieleden zijn inmiddels door diverse omwonenden benadert over de verkeersveiligheid. Vandaar dat wij het college enkele vragen stellen.

1.
Heeft u de plannen zoals deze zijn uitgevoerd doorgesproken met de inwoners van Westerland?

De plannen, zoals deze zijn uitgevoerd, hebben wij op verschillende momenten met de inwoners van Westerland besproken. Als eerste zijn deze plannen besproken tijdens een bewonersbijeenkomst in november 2019. Hierbij waren ongeveer 200 inwoners aanwezig.

Naast deze algemene bijeenkomst heeft de gemeente een aantal inwoners uitgenodigd om mee te denken voor mogelijke oplossingen. Hier hebben zes inwoners (van de Koningsweg, de Poelweg en de Westerlanderweg) zich voor opgegeven. In februari is er een sessie geweest met deze inwoners, om de plannen voor de Poelweg en de Koningsweg te bespreken. Daarnaast is één van de inwoners van de Koningsweg met een voorbeeld, van de te plaatsen chicanes, langs de deur gegaan bij alle inwoners van de Koningsweg, om te vragen of men het er mee eens is. Hier zijn ongeveer twintig handtekeningen mee verzameld, deze handtekeningen zijn afkomstig van de inwoners van de Koningsweg die het eens zijn met de te plaatsen chicanes. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Poelweg (april 2020) en de Koningsweg (mei 2020) is er een brief gestuurd aan alle inwoners van de Poelweg, de Koningsweg en de Westerlanderweg, waarbij de geplande werkzaamheden aangekondigd werden. Voor beide werkzaamheden heeft ook een bericht op de website van Hollands Kroon gestaan.

2.
Hoe bent u tot de keuze voor dit type wegversmallingen gekomen?

Iedere zes weken is er een verkeersoverleg Hollands Kroon. Bij dit overleg zijn aanwezig:

– Werknemers gemeente van team Verkeer en Vervoer, team Areaal beheer – De verkeersadviseur van de politie – Veilig Verkeer Nederland, afdeling Wieringerland, afdeling Anna Paulowna en afdeling Niedorp – Fietsersbond, afdeling Schagen (dit is de dichtstbijzijnde lokale afdeling voor Hollands Kroon)
Tijdens dit verkeersoverleg bespreken wij als gemeente plannen door rondom verkeer(sveiligheid). Hierop geven de leden van het verkeersoverleg advies of kunnen wij zaken met elkaar doorspreken.
Het aanleggen van chicanes is de laatste jaren vaker aan bod gekomen tijdens het overleg. Er komen veel klachten binnen vanuit inwoners over automobilisten die te hard rijden. Men vraagt dan vaak een drempel aan, als snelheid remmende maatregel. Het verkeer dat over de drempels rijdt veroorzaakt echter trillingen en in woonstraten kan dit vaak niet gerealiseerd worden. Dan is een chicane één van de andere oplossingen die werkt om de snelheid te verlagen.
Tijdens het verkeersoverleg hebben wij met elkaar de opstelling van de chicanes besproken. Hierbij hebben wij overleg gevoerd over de afmetingen van de chicane en fietsers. Er is besproken dat de fietser door de chicane heen moet. In eerste instantie kan het lijken dat dit onveilig is voor de fietser, maar dat is niet zo. Het is namelijk zo dat wanneer de fietser achter de objecten langs fietst deze in de dode hoek van een passerende auto terecht komt en zo van de weg gedrukt kan worden. Op het moment dat de fietser mee door de chicane moet is deze altijd in het zicht van gemotoriseerd verkeer.
Vanaf 2018 is de verkeersadviseur van de politie bezig met verschillende proefopstellingen van dergelijke chicanes om deze zo optimaal mogelijk te maken. Hierover is meerdere keren contact geweest tussen de politie, de Fietsersbond en VVN. Daarnaast is het ook meerdere malen in het verkeersoverleg Hollands Kroon besproken.

3.
Bent u van mening dat deze wegversmallingen leiden tot extra veiligheid? En zou u die visie toe kunnen lichten?

Ja, ik ben van mening dat de chicanes leiden tot extra verkeersveiligheid, omdat de fietser niet in de dode hoek terecht komt van de automobilist. De opstelling is in meerdere plekken in het land op dezelfde manier uitgevoerd (waarbij de fietser mee door de chicane moet) en daar zijn geen klachten of geregistreerde ongelukken bekend. In tegenstelling tot chicanes waarbij de fietser wel achterlangs kan fietsen en vervolgens van de weg gedrukt wordt omdat de automobilist terug rijdt naar de rechter rijstrook, na het passeren van de chicane.

De chicanes zijn al geplaatst met reflecterende rood-witte paaltjes erop, om de elementen een extra attentiewaarde te geven zullen er nog schrikhekken (ook rood-wit gestreept) geplaatst worden op de versmallingen richting de berm en wordt er witte markering aangebracht rondom de elementen. Deze markering zal als het waren als een verdrijvingsvlak fungeren voor de fietsers. Bij andere chicanes is dit uitgevoerd met alleen een witte lijn, maar op de Koningsweg zal het een heel vlak worden omdat op de Koningsweg fietsstroken aanwezig zijn. Om de attentiewaarde te vergroten wordt er nu een heel wit vlak aangelegd.

Door de sluiting van de Denteleschool gaan de kinderen in een basisschool leeftijd dagelijks op de fiets naar Hippolytushoef. Waar er bij de vorige wegversmallingen de mogelijkheid was om achter de versmalling door te rijden is deze er nu niet meer. Hetgeen concreet betekend dat kinderen en begeleiders worden gedwongen om het wegvak van de vaak te hard rijdende automobilisten te betreden.

4.
Vindt het college de huidige verkeerssituatie veilig voor de fietsende basisschoolkinderen?

Basisschoolkinderen zijn vaak slechter zichtbaar omdat ze kleiner zijn. Ook basisschoolkinderen komen in de dode hoek wanneer zij achter de chicanes langs zouden rijden. Op deze manier blijven zij ten alle tijden in het zicht van automobilisten, zowel achterop rijdend verkeer als tegemoet rijdend verkeer. Uit ervaring is gebleken dat rondom chicanes in deze opstelling (fietsers mee door de versmalling) de veiligheid voor fietsers (alle leeftijden) hoger is.

5.
Is er in het kader van de verkeersveiligheid van deze weg ook overleg geweest met instanties zoals bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland? Met welke instanties heeft u overleg gevoerd? Of indien dit niet het geval is, waarom niet?

In het kader van de verkeersveiligheid van deze weg is er overleg geweest met: – Veilig Verkeer Nederland afdeling Wieringerland; – de Fietsersbond afdeling Schagen; – de verkeersadviseur van de politie; – een verkeerskundige van bureau Schmidt.

Situatie Verbindingsweg

De vormgeving van de Verbindingsweg nodigt uit om harder te rijden dan de 30 kilometer per uur die er sinds een aantal jaren aan is toegekend. De lange brede asfaltweg geeft de automobilist niet het gevoel te rijden in een 30 kilometer zone.

6.
Bent u van mening dat met de plaatsing van de wegversmallende maatregelen de automobilist nu wel die ervaring zal hebben?

De Verbindingsweg is eind 2019 opnieuw geasfalteerd en van nieuwe markering voorzien. De markering zorgt ervoor dat de weg een betere “30 km/u uitstraling” krijgt. Eerder was er een asmarkering aanwezig, die alleen gebruikt wordt op 50 km/u en 80 km/u wegen. Door deze markering te verwijderen en alleen kantmarkering aan te brengen krijgt de weg al een betere erftoegangsweg-uitstraling, die past bij een 30 km/u weg. Daarnaast zijn er op drie locaties op de Verbindingsweg eveneens chicanes geplaatst in de opstelling waar automobilisten met een gepaste snelheid kunnen passeren. Als laatste is de gelijkwaardigheid met de kruisingen
aangepast. Zo moest verkeer vanaf het Lutjestrand in de vorige situatie voorrang verlenen aan verkeer op de Verbindingsweg. Een kruising met een voorrangssituatie hoort niet thuis in een 30 km/u-zone. Al deze maatregelen bij elkaar moeten bijdragen aan de bewustwording van automobilisten dat zij zich bevinden in een 30 km/u-zone.

7.
Is er bij de plaatsing van de versmallingen gekeken naar de verkeersveiligheid?

Bij het plaatsen van de chicanes is uitgebreid gekeken naar de verkeersveiligheid. De situatie is besproken met alle leden van het verkeersoverleg, daarnaast zijn de versmallingen zoveel mogelijk onder straatlantarens geplaatst, zodat ze goed zichtbaar zijn. De elementen zijn zo neergelegd dat een weggebruiker die 30 km/u rijdt gemakkelijk door de chicane heen kan. Wanneer men harder rijdt, moet echt afgeremd worden voordat de chicane gepasseerd kan worden.

8.
Bent u van mening dat een wegversmallingen vlak voor een lange ondoorzichtige bocht de veiligheid van de weggebruiker vergroot?

De chicanes zijn zo neergelegd dat wanneer men zich aan de snelheid houdt, er altijd voldoende zicht is op tegemoetkomend verkeer. De versmallingen zijn op meerdere plaatsen aangelegd op de Verbindingsweg, zodat de weggebruiker zich automatisch moet houden aan de toegestane snelheid. Wanneer het zicht voor weggebruikers helemaal open is, gaat de snelheid automatisch ook omhoog. Bij slecht zicht rijdt men voorzichtiger en dus met een lagere snelheid.

9.
Ook hier wordt de fietser gedwongen om het wegvak van de automobilist te betreden. Wij nemen aan dat u bewust heeft gekozen om beide verkeersstromen te mixen. Hoe kan de veiligheid van de fietser worden gegarandeerd.

De veiligheid van weggebruikers kan helaas nooit helemaal gegarandeerd worden, omdat deelnemen aan het verkeer betekent dat men zich blootstelt aan allerlei factoren, onder andere het gedrag van andere weggebruikers. Desondanks is uit ervaring gebleken dat de veiligheid voor fietsers vergroot wordt wanneer zij mee gaan door de chicanes heen, omdat zij dan ten alle tijden in het zicht van de automobilist zijn. Dit in tegenstelling tot wanneer de fietser achter het object langs fietst en in de dode hoek van de automobilist terecht komt.

Graag vernemen wij uw antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

De Fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon

Ingediend op 28 mei 2020