Verantwoording fractiebudget

Alle raadsfracties in Hollands Kroon ontvangen jaarlijks een vergoeding voor de kosten. Deze bedraagt € 1500,00 per jaar. Het geld wat resteert na afloop van het boekjaar wordt terugbetaald aan de gemeente. De fractie is natuurlijk verplicht om verantwoording af te leggen. Dit gebeurt conform artikel 10 van de hierover opgestelde verordening.

Klik op onderstaande link voor de verantwoording per jaar.
Verantwoording fractiebudget 2018
Verantwoording fractiebudget 2019
Verantwoording fractiebudget 2020


Artikel 10 Verantwoording

1. Elke fractie legt binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Dat gebeurt door het openbaar maken van een jaarverslag via de voor de fractie geëigende communicatiekanalen.

2. Elke fractie dient het jaarverslag en de onderliggende originele betalingsbewijzen zeven jaar te bewaren. Bij het opheffen van politieke fracties kunnen deze stukken bij de griffie ter archivering worden aangeboden.

3. Het bedrag dat de fracties niet hebben gebruikt in het betreffende kalenderjaar wordt teruggestort binnen 2 maanden nadat het kalenderjaar is geëindigd.

4. Onduidelijkheden over verantwoordingen worden voorgelegd aan het presidium.